Bài thi Văn điểm tuyệt đối trong kỳ thi Đại học khó nhất thế giới tại Trung Quốc  Đề thi Văn của Giang Tô có gì mà lại khiến thí…